:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
กองส่งเสริมการเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีกมล อินแฝง
หัวหน้าสำนักปลัด รักาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวจิราพร จารินทร์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายพงศธร พิมพกรรณ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ