:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
กองสวัสดิการสังคม
นางพันธิวา โปธาคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
.
นายพิทักษ์ คำแปง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
.
นางสาวปิยะฉัตร เปลี่ยนศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวภัสสร โสมเพ็ชร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
.