:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกฤษฎา กัลจาก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
.
นางสาววิจิตรา สอนใต้
พนักงานจ้างทั่วไป
.
นายคณิศร สุนันตา
พนักงานจ้างทั่วไป