:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
สำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรีกมล อินแฝง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุกัญญา วันสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณัฐมน สิงห์ก่ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
.
ร้อยโทธีทัต ธรรมสิทธิ์
นิติกรชำนาญการ
.
นายลิขิต สิงห์สุติน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร สิงห์กํ่า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.
นายนพรัตน์ บุญประจักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
.
นายธิติศักดิ์ เขื่อนเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
.
นายจักกฤษ ชุมภูวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
.
นายจักรพงศ์ ใจสุยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวีรพงค์ ณ เชียงใหม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐธิดา ฟุ่มฟองฟู
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวศิน ชมภูเทพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรวัส ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสินทรัพย์ ดีนุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจรรยพร รูปงาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ