:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลลี้
.
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ทาแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
.