:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายเข็มชัย จุ๋มพระสิงห์
กำนันตำบลลี้
นายปรเมศร์ ศรีวิชัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายพงษ์ศักดิ์ คำมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายวิชิต ใหม่ธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายสิทธิชัย สิทธิมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายอำนวย เมาคำลี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายสมศักดิ์ เทียมเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายธเนศ ทาปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายสมคิด ธีระสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นายณรงค์ กาปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
นางกิ่งเพชร นันตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
นายสมบัติ บุญมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
นายเดช ปานัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17