:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลลี้
.
นางสาวทองเพียร เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
.
นายศุภกิจ ม่วงลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
นางสาวจอมสุดา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
.
นางพันทิวา โปธาคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
.
ว่าที่ร้อยตรีกมล อินแฝง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.