:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
คณะผู้บริหาร
นายธราเทพ ปันทวัน
นายกเทศมนตรีตำบลลี้
โทร 088-9132945
นายสมยศ พรหมทุ่งฆ้อ
รองนายกเทศมนตรีตำบลลี้
โทร 080-4972938
นายยอด นุปากรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลี้
โทร 063-4805438
นายเพชร ดี้ปัญญา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลี้
โทร 080-3390283
นายสีวัย วงศ์ปาลีย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลี้
โทร 080-6311387