:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
กองช่าง
นายศุภกิจ ม่วงลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
นายเศกสรร ปูอุตรี
สถาปนิกปฏิบัติการ
นายอดุลย์ ใจก้อน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
.
นายกิตติพงษ์ พุฒโต
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายกุลเชษฐ์ บุญมาดวง
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
.
นายประจวบ คะอังกุ
พนักงานสูบน้ำ
นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายทศพล สุติยะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
.
นายวโรดม พรมเมืองยอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
.
นายสิทธินนท์ ปะวัลละ
พนักงางจ้างทั่วไป
นายสุรศักดิ์ สิงห์ไชย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
.
นายระบิล หล้าจ้อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
.