:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
กองคลัง
นางสาวทองเพียร เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
.
นางวราภรณ์ เชียงจันทร์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
.
นางอรัญญา เงินมูล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
.
นางสาวปริญญา แดงชัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
.
นางสาวโสภิตา ปันยี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
.
นางอาภรณ์ ไพรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.
นางสุริยา เชียงจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
.
นางพรศรี กองวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายจิรพงศ์ ธรรมนิทรา
พนักงานจ้างทั่วไป
.
นายปฎิภาณ วิปัดทุม
พนักงานจ้างทั่วไป
.
นายกฤตพล ธัญญเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
.