:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)