foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศจากเทศบาล

กรกฎาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ (๒)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔)

ประกาศ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ฉบับที่ ๒

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔)

ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔)

ประกาศ การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลลี้

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔)

ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔)

ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลลี้

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลลี้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ การประชุมประชาคมหมู่่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

มิถุนายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้่งที่ ๓๑/๒๕๖๔)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔)

ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลลี้

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔)

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานครูเทศบาล ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

ประกาศ ระงับเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ตั้งแต่ มิ.ย.๖๔)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔)

ประกาศ ระงับเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔)

ประกาศ แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์คนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลลี้

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลลี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ที่มาลงทะเบียน พ.ค.๖๔)

พฤษภาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลลี้

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง ระงับเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ตั้งแต่ พ.ค.๖๔)

ประกาศ เรื่อง ระงับเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ พ.ค.๖๔)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลลี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เริ่ม พ.ค.๖๔)

ประกาศ เรื่อง ระงับเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ เม.ย.๖๔)

ประกาศ เรื่อง ระงับเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ตั้งแต่ เม.ย.๖๔)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพ่ิมเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลลี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู๋ในพื้นที่) (เริ่ม เม.ย. ๖๔)

ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลลี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เร่ิ่ม เม.ย.๖๔)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔)

ประกาศ เรื่อง ระงับเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง ระงับเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ตั้งแต่ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com