foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com