foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ศาสนสถานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้

       เทศบาลตำบลลี้ ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 historys 01

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต  -เขตเทศบาลตำบลวังดินอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
                                -องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับเขต      -เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
                                -องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
                                -องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต  -องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต    -อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
                                     -องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

พื้นที่

      สภาพพื้นที่ในตำบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ
110,312ไร่ จำแนกเป็น พื้นที่ป่าสงวน 71,769ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 27,578 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 2,187ไร่ โดยมีพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน
8,778ไร่ พื้นที่ในเขตบริหารงานของเทศบาลตำบลลี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 162.417 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

 historys 02

2.2.ภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลี้ มีพื้น
ที่ราบสำหรับการเพาะปลูกประมาณ ¼ ของพื้นที่ทั้งหมด ตลอดสองฝั่งของลำน้ำที่ไหลผ่าน ชุมชนแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งของ
ลำน้ำ เช่น แม่น้ำลี้ และแม่น้ำสายเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรของประชากร

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ตำบลที่มีการติดต่อ

-เทศบาลตำบล                     จำนวน 2 แห่ง(เทศบาลตำบลวังดิน,ดงดำ)
-องค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่         2.องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
3.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน        4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

      3.1 อาชีพ

จากการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ2) ประจำปี 2558 ประชากรที่ให้ข้อมูลจำนวน 6,901 คน สรุปแยกเป็นอาชีพได้ดังนี้

 

อาชีพ

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง (คน)

จำนวนรวม (คน)

ไม่มีอาชีพ

149

169

318

กำลังศึกษา

583

584

1,167

ทำนา

235

203

438

ทำไร่

694

542

1,236

ทำสวน

581

473

1,054

ประมง

10

3

13

ปศุสัตว์

3

1

4

รับราชการ

107

133

240

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6

16

22

พนักงานบริษัท

40

30

70

รับจ้างทั่วไป

1,096

925

2,021

ค้าขาย

73

139

212

ธุรกิจส่วนตัว

36

18

54

อื่นๆ  หรือไม่ระบุ

24

28

52

รวมทั้งหมด

3,637

3,264

6,901

 

3.2.รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลำดับของหมู่บ้านที่ราษฎรมีรายได้จากมากไปหาน้อย (ข้อมูลการจัดเก็บจปฐ.ประจำปี 2558)

 

ลำดับ

หมู่บ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)

1

หมู่ที่ 7  บ้านป่าหก

126,385

2

หมู่ที่ 2  บ้านนากลาง

86,117

3

หมู่ที่ 12  บ้านใหม่ศิวิไล

66,346

4

หมู่ที่ 13  บ้านแพะหนองห้า

64,402

5

หมู่ที่ 3  บ้านปู

63,569

6

หมู่ที่ 1  บ้านแวนนาริน

63,181

7

หมู่ที่ 8  บ้านม่วงสามปี

59,396

8

หมู่ที่ 10  บ้านกลาง

57,287

9

หมู่ที่ 9  บ้านปวงคำ

56,193

10

หมู่ที่ 5  บ้านฮ่อมต้อ

47,468

11

หมู่ที่ 11  บ้านโฮ่ง

45,156

12

หมู่ที่ 16  บ้านใหม่น้ำผึ้ง

43,454

13

หมู่ที่ 17  บ้านผายอง

35,207

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีทั้งตำบล

61,020

 

3.3. หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่

         -ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)        จำนวน 11 แห่ง
         -ร้านจำหน่ายก๊าซ            จำนวน 3 แห่ง
         -โรงสี                          จำนวน 24 แห่ง
         -ร้านค้า                        จำนวน 76 แห่ง
         -โรงงานอุตสาหกรรม        จำนวน 6 แห่ง

 
 

สภาพสังคม

การศึกษา

           โรงเรียนประถมศึกษา                จำนวน  5  แห่ง

ลำดับที่

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านนากลาง  หมู่ที่ 2

55

65

120

2.

บ้านฮ่อมต้อ  หมู่ที่ 5

86

96

182

3.

บ้านม่วงสามปี  หมู่ที่ 8

237

249

486

4.

บ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ)  หมู่ที่ 9

100

85

185

5.

บ้านโฮ่ง  หมู่ที่ 11

54

47

101

รวมทั้งหมด

532

542

1074

โรงเรียนมัธยมศึกษา                จำนวน  1  แห่ง

ลำดับที่

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ)  หมู่ที่ 9

100

96

185

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้                 จำนวน  ศูนย์

ลำดับที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

ผู้ดูแลเด็ก

จำนวนเด็ก

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านนากลาง หมู่ที่ 2

3

21

19

40

2.

บ้านปู หมู่ที่ 3

1

8

8

16

3.

วัดสันโป่ง หมู่ที่ 5

1

12

10

22

4.

บ้านม่วงสามปี หมู่ที่ 8

1

10

10

20

5.

บ้านปวงคำ หมู่ที่ 9

2

25

10

35

6.

บ้านกลาง หมู่ที่ 10

1

10

9

19

7.

บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11

1

10

18

28

รวมทั้งหมด

10

96

84

180

(ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2557  งานบริหารการศึกษา  กองการศึกษาเทศบาลตำบลลี้)

 

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง (คน)

จำนวนรวม (คน)

ไม่เคยศึกษา

185

230

415

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก

142

116

258

ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา

357

343

700

จบชั้นประถมศึกษา

(ป.4, ป.7, ป.6)

1,786

1,473

3,259

มัธยมศึกษาตอนต้น

(มศ.1-3, ม.1-3)

458

387

845

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.)

365

334

699

อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า

125

90

215

ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า

207

269

476

สูงกว่าปริญญาตรี

12

22

34

รวมทั้งหมด

3,637

3,264

6,901

         

(กลุ่มตัวอย่าง  6,901  คน  :  ข้อมูล จปฐ.2  ประจำปี 2558)

-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 15 แห่ง

 

4.2 สถาบันและองค์กรศาสนา

           วัด  จำนวน  12  แห่ง  (หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

4.3 การสาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       จำนวน  2 แ ห่ง  (หมู่ที่ 9, 17)

          -อัตราการมีส้วมใช้ร้อยละ 100
4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       -ตำรวจบ้าน                                                        -อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 128 นาย 

 
 
 
 
 

5. การบริการพื้นฐาน


5.1 การคมนาคม

          ถนนพหลโยธิน  สายเถิน-ลี้-ลำพูน  ทางหลวงแผ่นดิน  ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ติดต่อกับ จังหวัดและอำเภอ

           ถนนสายลี้-แม่ลาน-ก้อ  ทางหลวงท้องถิ่น

           ถนนที่ใช้ติดต่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ  ได้แก่

               - ถนนสายลี้-ลำปาง  บ้านใหม่ศิวิไล-บ้านปู (หนองผักบุ้ง)

               - ถนนสายบ้านปวงคำ-บ้านโฮ่ง-นากลาง

               - ถนนสายบ้านวังดิน-บ้านลี้-บ้านป่าหก-บ้านปวงคำ

               - ถนนสายบ้านป่าหก-บ้านแพะหนองห้า-บ้านม่วงสามปี

               - ถนนสายบ้านปวงคำ-บ้านแวนนาริน-บ้านกลาง

                - ถนนสายบ้านลี้-บ้านฮ่อมต้อ-บ้านใหม่ศิวิไล

                - ถนนสายบ้านโฮ่ง-บ้านแวนนาริน

                - ถนนสายบ้านปู-บ้านนากลาง

                - ถนนสายบ้านนากลาง-บ้านโฮ่ง

                - ถนนสายบ้านนากลาง-บ้านใหม่น้ำผึ้ง

                - ถนนสายบ้านโฮ่ง-บ้านใหม่น้ำผึ้ง

5.2 โครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1)  ไฟฟ้า ประชาชนในตำบลลี้ มีไฟฟ้าใช้ภายในครบทุกหมู่บ้าน ส่วนไฟฟ้าที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ทำการ

เกษตร  เพื่อใช้ผันน้ำจากแหล่งน้ำยังไม่ทั่วถึง

          2)  ประปา ในตำบลลี้มีประปาหมู่บ้าน  จำนวน 34 แห่ง  และมีบ่อบาดาล (บ่อโยก)  จำนวน 21 แห่ง  ที่มีอยู่ภายในตำบล  มีบางแห่งที่ชำรุดเสียหาย เช่น ระบบกรองน้ำเสื่อมสภาพ  คันโยกเสีย และปริมาณน้ำไม่พอใช้ในฤดูแล้ง

          3)  เครือข่ายโทรศัพท์ในตำบลลี้   มีเครือข่ายโทรศัพท์ที่สามารถใช้สื่อสารได้ดี คือ ระบบ GSM  รองลงมา คือ ระบบ DTAC   ระบบ TUREMOVE  และการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

   -แม่น้ำ                      จำนวน 3 สาย (แม่น้ำลี้ , แม่น้ำแม่แต๊ะ , แม่น้ำแวน )
   -ลำห้วย                    จำนวน 27 สาย
   -สระ,บึง -หนองน้ำ        จำนวน 11 แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

   -ฝาย                        จำนวน 300 แห่ง
   -บ่อน้ำตื้น                   จำนวน 417 แห่ง
   -บ่อโยก                     จำนวน 21 แห่ง
   -ประปาหมู่บ้าน             จำนวน 32 แห่ง
   -ประปาภูเขา                จำนวน 2 แห่ง
   -บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน
   - แห่ง (ปริมาณน้ำน้อยไม่พอใช้)
   -สระน้ำ                       จำนวน 60 แห่ง
   -อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก       จำนวน 3 แห่ง
   -อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่      จำนวน 2 แห่ง

 
 

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 

แหล่งน้ำ

      เทศบาลตำบลลี้  มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน  จำนวน  3  สาย  คือ  น้ำแม่ลี้ ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่

ในเขตเทือกเขาในเขตของหมู่บ้านหนองหลัก  และแม่น้ำแม่หาง  มีต้นกำเนิดอยู่ตรงเทือกเขาในเขตชุมชนห้วยกำปองและขุนแม่หางบริเวณดอยอีหุ้ย ตลอดจนแม่น้ำสายเล็กๆ ไหลผ่านตลอดแนวที่ราบลุ่มไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลลี้  น้ำแม่แต๊ะ, น้ำแม่แวน,  น้ำแม่ลี้  เป็นแหล่งน้ำสายสำคัญสำหรับประชาชนในตำบลลี้  ใช้ในการทำการเกษตร

 

ป่าไม้

     เทศบาลตำบลลี้ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขา มีความลาดเอียงมีป่าไม้เบญจพรรณ ในบางส่วน และเป็นป่าเสื่อมโทรมค่อนข้างมาก

 

ถ่านลิกไนต์

     เทศบาลตำบลลี้ มีแหล่งแร่ถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งได้ดำเนินการนำมาใช้ประโยชน์ และ จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

 
 

  การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ

                    เทศบาลตำบลลี้  ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน  รางระบายน้ำ  สะพาน  ประปาหมู่บ้าน  รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  รางระบายน้ำ  สะพานที่ใช้สัญจรไปมาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก   และได้ทำการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟกิ่ง)  ภายในหมู่บ้านให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน  รวมถึงได้พัฒนา  ปรับปรุง  บำรุงซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                    เทศบาลตำบลลี้  ได้ดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ฯลฯ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้  เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงาน  ขยายโอกาสและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพเพื่อกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  เพื่อลดปัญหาผลผลิตตกต่ำ

  การดำเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม

                   เทศบาลตำบลลี้  ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดกิจกรรมงานด้านพิธีกรรมทางศาสนา  งานรัฐพิธี  และงานประเพณีพื้นบ้าน  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น  รวมถึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ  และส่งเสริมงานด้านสวัสดิการชุมชนสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   เทศบาลตำบลลี้  ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)  การป้องกันการทำลายป่า  ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน  ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้  เพื่อคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมปลูก  ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้  และได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลาหรือสัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ

  การดำเนินงานด้านการศึกษาและกีฬา

                   เทศบาลตำบลลี้  ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้  เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสติปัญญาของเด็ก  รวมถึงได้ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  เช่น  สนามกีฬา  ลานกีฬา  อุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ  ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้  และจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

  การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

                   เทศบาลตำบลลี้  ให้การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนและได้สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยการจัดซื้อทรายอะเบทแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้  และทำการออกทำการพ่นยายุง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย  รวมถึงได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด  ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้  ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

  การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

                   เทศบาลตำบลลี้  ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น  พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตำบลลี้  พัฒนาการจัดเก็บรายได้  ปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  การักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตำบลตะหนักถึงพิษภัยยาเสพติด  รวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับหน่วยงานในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com