foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

งานกิจการสภา

ปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2563

     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

     รายงานการปรระชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2

     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1

     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งทีื่ 2

     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

 

ปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 18-02-62

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 01-03-62

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26-04-62

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 17-06-62

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27-06-62

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19-08-62

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30-08-62

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27-09-62

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 31-10-62

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com