foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คณะผู้บริหาร

 

   

                                                     

                                                               นายก

                                                                              ายธราเทพ  ปันทวัน                              

                                                   นายกเทศมนตรีตำบลลี้

                                                    โทร 088-9132945

                                                           

            รองสมยศ                                                         รองยอด

               นายสมยศ  พรหมทุ่งฆ้อ                                                   นายยอด นุปากรณ์                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลลี้                                           รองนายกเทศมนตรีตำบลลี้

                 โทร 080-4972938                                                      โทร 063-4805438

            เลขา                                                         ที่ปรึกษา

                     นายเพชร  ตี้ปัญญา                                                     นายสีวัย  วงศ์ปาลีย์                                               เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลี้                                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลี้ 

    โทร 084-2250195,0844849450                                       โทร 080-6311387                           

   

 

 

 
       

 

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com