foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สำนักปลัด

                                                                                                                                                                                                                                                                                  กรอบ พี่ดาว

                                                                             นางสุกัญญา วันสูง 

                                                                          (นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ) 

                                                                  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

                                                                        

                                                

         กรอบ พี่จันทร์                                   กรอบ พี่ดาว                             กรอบ แคล้ว

             นางณัฐมน วันนารัตน์                                                    นางสุกัญญา วันสูง                                              ร้อยโทธีทัต ธรรมสิทธิ์

     (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)                                     (นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ)                                 (นิติกรปฏิบัติการ)

         กรอบ อ้ายอ๋อ                                   กรอบ อ้ายต๋อง                               กรอบ พี่อ๋อย

            นายนพรัตน์ บุญประจักษ์                                               นายธิติศักดิ์ เขื่อนเพชร                                            นางสาวสุภาพร สิงห์กํ่า

       (เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน)                               (เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน)                            (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

         โก๋                                    กรอบ คลาส                                กรอบ พี่ต่าย         

                 นายจักกฤษ ชุมภูวัน                                                    นายจักรพงศ์ ใจสุยะ                                                นางสาวนิตยา มิตตะกุล

                (พนักงานจ้างทั่วไป)                                                     (พนักงานจ้างทั่วไป)                                                  (พนักงานจ้างทั่วไป)

         กรอบ วีรพงค์                                    แตง                                 มุก

            นายวีรพงค์ ณ เชียงใหม่                                              นางสาวณัฐธิดา ฟุ่มฟองฟู                                            นายวศิน ชมภูเทพา

                 (พนักงานจ้างทั่วไป)                                             (พนักงานจ้างทั่วไป)                                           (พนักงานจ้างทั่วไป) 

   

 

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com