foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

กองส่งเสริมการเกษตร

                                                                                           กรอบ พันทิวา 

                                                                              นางพันทิวา โปธาคำ

                                                                               นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

                                                   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

                                                                          กรอบ สุทัศน์  

                                                                                 นายสุทัศน์ นิลปวน

                                                                                            (นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ)  

            โจ้                                                                                                                                                       

                         นายจิรวัช ศรีวิชัย                                       

                       (พนักงานจ้างเหมา)                                      

                                     

                                                                     

   

 

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com