foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                                     กรอบ ทองเพียร                                                                                                                                                                             นางกรสิริ ปาลามา

                                                                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                กรอบ กฤษฎา                    ตุ๊ copy                   

                            นายกฤษฎา กัลจาก                                          นางสาวรวิภา เรือนหล้า                                     

               (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน)                  (นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ)                             

 

 

             กรอบ พี่แจง                           q10

                    นางสาววิจิตรา  สอนใต้                                    นายคณิศร สุนันตา

                        พนักงานจ้างทั่วไป                                       พนักงานจ้างทั่วไป

   

 

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com