foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สภาเทศบาลตำบลลี้

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลี้

                                                                       อ้ายกร

                                                                              นายนิกรณ์ เสนสุภา

                                                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลลี้

                                                                            โทรศัพท์ 089 851 7061                                                                                         อ้ายสนอง                                                                      ปลัด

                       นายสนอง เสาร์สาร                                                                                ว่าที่ร้อยตรี วิมล ไชยมงคล

                รองประธานสภาเทศบาลตำบลลี้                                                                      เลขานุการเทศบาลตำบลลี้

                    โทรศัพท์ 087 182 3544                                                                               โทรศัพท์ 080 120 2022

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

            อ้ายลักษ์             พี่ตรี             อ้ายชาญ

                 นายสุรักษ์ แสนกุดเลาะ                         นางวันเพ็ญ ชาญสมร                             นายวิชาญ โนต๊ะ  

                   สมาชิกสภาเทศบาล                             สมาชิกสภาเทศบาล                             สมาชิกสภาเทศบาล 

               โทรศัพท์ 064 515 8813                       โทรศัพท์ 091 018 6648                      โทรศัพท์ 095 737 3175                

            อ้ายลอง             หนายติ๊บ              พี่นุ

                 นายทรงพล วิจาอ้าย                               นายติ๊บ ต๊ะก๋องมา                            นางสาวจิรัชญา เตจ๊ะสา  

                 สมาชิกสภาเทศบาล                              สมาชิกสภาเทศบาล                             สมาชิกสภาเทศบาล 

               โทรศัพท์ 084 608 3426                       โทรศัพท์ 064 925 5026                      โทรศัพท์ 099 274 5807    

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

            อ้ายกร               อ้ายสนอง               อ้ายชิด

                  นายนิกรณ์ เสนสุภา                                นายสนอง เสาร์สาร                              นายชิด ฟุ่มฟองฟู  

                  สมาชิกสภาเทศบาล                              สมาชิกสภาเทศบาล                              สมาชิกสภาเทศบาล 

               โทรศัพท์ 089 851 7016                       โทรศัพท์ 087 182 3544                       โทรศัพท์ 084 365 2505

            อ้อมเดือน              อ้ายชวน                 พี่วราพร

               นางสาวณัฏฐณิชา สุขเสน                          นายชวน ใจสุยะ                                   นางวราภรณ์ ศรีเปิ้ล  

                   สมาชิกสภาเทศบาล                              สมาชิกสภาเทศบาล                               สมาชิกสภาเทศบาล 

               โทรศัพท์ 061 791 2632                        โทรศัพท์ 064 210 1237                        โทรศัพท์ 093 134 5494

   

 

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com