foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ข้อมูลหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริหารงานเทศบาลตำบลลี้

เทศบาลตำบลลี้  มีพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวน  13  หมู่บ้าน  แยกออกเป็น 2 เขต

เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

5

ฮ่อมต้อ

375

356

731

248

6.46

นายสิทธิชัย   สิทธิมาลย์

7

ป่าหก

193

199

392

176

3.13

นายอำนวย  เมาคำลี

12

ใหม่ศิวิไล

588

623

1,211

470

5.69

นายสุริวงษ์   วงศ์ศรีใส

13

แพะหนองห้า

360

336

696

233

14.29

นายเข็มชัย   จุ๋มพระสิงห์

รวม

1,516

1,514

3,030

1,127

29.57

 

เขตเลือกตั้งที่ 2  จำนวน  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

แวนนาริน

143

146

290

93

3.81

นายปราเมศร์ ศรีวิชัย

2

นากลาง

365

376

741

192

28.90

นายพงษ์ศักดิ์   คำมี

3

ปู

247

244

491

180

14.66

นายวิชิต   ใหม่ธรรม

8

ม่วงสามปี

429

420

849

291

3.24

นายสมศักดิ์ เทียมเพชร

9

ปวงคำ

322

319

641

257

7.92

นายธเนศ ทาปัญญา

10

กลาง

304

296

600

200

6.30

นายสมคิด   ธีระสิงห์  

11

โฮ่ง

302

301

603

209

8.90

นายณรงค์   กาปัญญา

16

ใหม่น้ำผึ้ง

200

208

408

119

6.56

นายสมบัติ   บุญมา

17

ผายอง

399

400

799

210

12.91

นายเดช ปานัน

รวม

2,711

2,710

5,422

1,751

93.20

 

รวมทั้งหมด

(เขต 1 + เขต 2)

4,227

4,224

8,452

2,878

122.77

 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2561  ทะเบียนอำเภอลี้

ข้อมูลผู้ใหญ่บ้าน

     

หลวง ม1

     นายปรเมศร์ ศรีวิชัย

     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  1

     เบอร์โทร 097-2088209

2

      นายพงษ์ศักดิ์ คำมี

      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2

     เบอร์โทร 082-3855590

3

    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3

    นายวิชิต ใหม่ธรรม

 เบอร์โทร 097-1739644

 

5

 นายสิทธิชัย สิทธิมาลย์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  5

       เบอร์โทร 082-3911926

 7

นายอำนวย เมาคำลี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  7

       เบอร์โทร 081-0295858

 ไม่มีรูป

     นายสมศักดิ์ เทียมเพชร

        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  8

     เบอร์โทร 081-1657737

 

 ไม่มีรูป  นายธเนศ  ทาปัญญา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  9

เบอร์โทร 082-3833735

10

       นายสมคิด ธีระสิงห์

      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  10

    เบอร์โทร 093-2129090

11

นายณรงค์ กาปัญญา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  11

เบอร์โทร 097-6572146

 

12

นายสุริวงษ์ วงค์ศรีไส

 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  12

เบอร์โทร 095-7093284

13

     นายเข็มชัย จุ๋มพระสิงห์

          กำนันตำบลลี้

     เบอร์โทร 062-9302446

16

         นายสมบัติ วงมา

      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  16

     เบอร์โทร 082-3917548

 

17

         นายเดช ปานัน

      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  17

    เบอร์โทร 080-5180652

     
       
       
       
       
       

แผนที่ตำบลลี้

map lee
 

ปี  พ.ศ.

จำนวนครัวเรือน

ประชากรเฉลี่ยครัวเรือนละ

ประชากรทั้งหมด  (คน)

   

คิดเป็นอัตราร้อยละ   (%)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

3,066

3,099

3,171

3,224

2,800

2,872

2,856

2,876

2,895

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

4,802

4,808

4,799

4,816

4,265

4,247

4,219

4,205

4,227

4,739

4,744

4,765

4,790

4,237

4,208

4,209

4,221

4,223

9,541

9,552

9,564

9,606

8,502

8,455

8,428

8,426

8,450

50.33

50.34

50.18

50.14

50.16

50.23

50.06

49.91

50.03

49.67

49.66

49.82

49.86

49.84

49.77

49.94

50.09

49.97

100

100

100

100

100

100

100

100

100

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com