:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)