:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

- ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 3 บ้านปู ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบุ้ง หมู่ 3 บ้านปูเทศบาลตำบลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบัวแดงหมู่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาการจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านแพะหนองห้า หมู่ 13ด้วยการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านแพะหนองห้า หมู่ 13ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านปวงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเมรุสุสานหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ ๒๕-๐๐๙ บ้านปู หมู่ ๓ จำนวกว่า ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๗ ตรม. โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโป่ง เทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก