:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ศาสนสถานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลี้

       เทศบาลตำบลลี้ ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต  -เขตเทศบาลตำบลวังดินอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
                                -องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับเขต      -เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
                                -องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
                                -องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต  -องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต    -อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
                                     -องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

พื้นที่

      สภาพพื้นที่ในตำบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติขุนแม่ลี้ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ
110,312ไร่ จำแนกเป็น พื้นที่ป่าสงวน 71,769ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 27,578 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 2,187ไร่ โดยมีพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน
8,778ไร่ พื้นที่ในเขตบริหารงานของเทศบาลตำบลลี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 162.417 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

 

2.2.ภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลลี้ มีพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลี้ มีพื้น
ที่ราบสำหรับการเพาะปลูกประมาณ ¼ ของพื้นที่ทั้งหมด ตลอดสองฝั่งของลำน้ำที่ไหลผ่าน ชุมชนแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งของ
ลำน้ำ เช่น แม่น้ำลี้ และแม่น้ำสายเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรของประชากร

 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ตำบลที่มีการติดต่อ

-เทศบาลตำบล                     จำนวน 2 แห่ง(เทศบาลตำบลวังดิน,ดงดำ)
-องค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่         2.องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
3.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน        4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

      3.1 อาชีพ

จากการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ2) ประจำปี 2558 ประชากรที่ให้ข้อมูลจำนวน 6,901 คน สรุปแยกเป็นอาชีพได้ดังนี้

 

อาชีพ

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง (คน)

จำนวนรวม (คน)

ไม่มีอาชีพ

149

169

318

กำลังศึกษา

583

584

1,167

ทำนา

235

203

438

ทำไร่

694

542

1,236

ทำสวน

581

473

1,054

ประมง

10

3

13

ปศุสัตว์

3

1

4

รับราชการ

107

133

240

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6

16

22

พนักงานบริษัท

40

30

70

รับจ้างทั่วไป

1,096

925

2,021

ค้าขาย

73

139

212

ธุรกิจส่วนตัว

36

18

54

อื่นๆ  หรือไม่ระบุ

24

28

52

รวมทั้งหมด

3,637

3,264

6,901

 

3.2.รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลำดับของหมู่บ้านที่ราษฎรมีรายได้จากมากไปหาน้อย (ข้อมูลการจัดเก็บจปฐ.ประจำปี 2558)

 

ลำดับ

หมู่บ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)

1

หมู่ที่ บ้านป่าหก

126,385

2

หมู่ที่ บ้านนากลาง

86,117

3

หมู่ที่ 12  บ้านใหม่ศิวิไล

66,346

4

หมู่ที่ 13  บ้านแพะหนองห้า

64,402

5

หมู่ที่ บ้านปู

63,569

6

หมู่ที่ บ้านแวนนาริน

63,181

7

หมู่ที่ บ้านม่วงสามปี

59,396

8

หมู่ที่ 10  บ้านกลาง

57,287

9

หมู่ที่ บ้านปวงคำ

56,193

10

หมู่ที่ บ้านฮ่อมต้อ

47,468

11

หมู่ที่ 11  บ้านโฮ่ง

45,156

12

หมู่ที่ 16  บ้านใหม่น้ำผึ้ง

43,454

13

หมู่ที่ 17  บ้านผายอง

35,207

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีทั้งตำบล

61,020

 

3.3. หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่

         -ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)        จำนวน 11 แห่ง
         -ร้านจำหน่ายก๊าซ            จำนวน 3 แห่ง
         -โรงสี                          จำนวน 24 แห่ง
         -ร้านค้า                        จำนวน 76 แห่ง
         -โรงงานอุตสาหกรรม        จำนวน 6 แห่ง

 

 

สภาพสังคม

การศึกษา

           โรงเรียนประถมศึกษา                จำนวน  5  แห่ง

ลำดับที่

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านนากลาง  หมู่ที่ 2

55

65

120

2.

บ้านฮ่อมต้อ  หมู่ที่ 5

86

96

182

3.

บ้านม่วงสามปี  หมู่ที่ 8

237

249

486

4.

บ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ)  หมู่ที่ 9

100

<span style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Angsana New',serif; mso-f