:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ปี 2566

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566
นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ 
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ปี 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในการจัดการน้ำเสียในชุมชน และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลลี้ 
จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลี้ 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร